Amb tot el respecte, president

Con todo el respeto, presidente Mas, creo que la austeridad es una cuestión de fondo más que de forma. Por eso determinados gestos públicos me parecen más populistas que populares

Molt Honorable Senyor President de la Generalitat,

Els problemes financers, les pòlisses i línies de crèdit anul·lades, les factures impagades, els pagarés que els bancs es neguen a negociar i un llarg etcètera de misèries són el pa de cada dia de moltes petites i mitjanes empreses, que a sobre patim la pinça de la caiguda del consum domèstic, especialment en un sector com el de la restauració, on les vendes han caigut entre un 4% i un 30% en aquests dos anys a Barcelona i un 2,4% de mitjana al conjunt d’Espanya. Els resultats són prou coneguts: reduccions de plantilla a dojo, reducció també dels productes de gamma alta, proliferació d’ofertes i descomptes per evitar la desbandada d’un públic que, en un 51%, creu que la primera despesa que retallaria, si s’hi veiés obligat, seria menjar fora de casa.

Fa més de dos anys que la crisi ens tenalla i no se’n veu la sortida. Per això entenc molt bé el que vostè deu sentir en comprovar que el que alguns havien anunciat com el millor finançament de la història de Catalunya ha demostrat la seva més absoluta insuficiència: la Generalitat està endeutada fins al capdamunt, i la seva primera entrevista com a president amb el president del govern espanyol és per demanar que li permeti renegociar el deute, que vol dir endeutar-nos encara més, i per això li cal presentar un pla de viabilitat; com a tants empresaris nostrats (o no tant).

Molt Honorable, hem menjat molt de totxo durant anys, i ja se sap que el totxo costa de pair, més encara que els gripaus de què vostè es declara gran menjador, encara que no per afició. Suposo que deu preferir el pollastre del menú de migdia del restaurant Nihil Prius, a 11 euros el cobert. Res a dir… o gairebé.

President, em sembla perfecte que el màxim representant dels catalans viatgi en classe turista i mengi en un restaurant de menú econòmic per donar exemple d’austeritat, aquesta paraula que hem sentit tan sovint aquests darrers anys. Però no em sembla tan bé que aquesta informació es filtri a la premsa. Suposo que recorda Mateu 6,1-4, oi? Vostè em dirà que cal predicar amb l’exemple. Sí i no: jo crec que els gestors de la cosa pública han de donar exemple en tot allò que és públic, però no privat. Concedit: un àpat de treball es pot situar en l’àmbit públic i s’entén llavors que es pagui amb diners públics i que es vulgui estalviar al màxim. En els àpats privats, en canvi, mentre cadascú se’ls pagui de la seva butxaca i no de la de tots, es pot ser tan dispendiós com es vulgui. Però oi que si vostè rep Angela Merkel a Catalunya no la portarà a dinar un entrepà a Can Conesa? I no perquè no siguin bons o famosos i a la mateixa plaça de Sant Jaume, sinó perquè aquest àpat té una dimensió simbòlica i una transcendència que va més enllà del que es pot oferir amb el millor dels entrepans. La dimensió simbòlica i de màxima transcendència del menjar ens la il·lustra cada diumenge l’eucaristia.

Hem d’anar amb compte amb els elements simbòlics de la vida quotidiana, president: vostè no va a treballar en texans, samarreta i vambes. Doncs hi ha qui fa populisme amb la roba. Si us plau, no en faci amb el menjar. Potser en el viatge a Madrid “no tocava” dinar en un establiment de gamma alta amb direcció catalana (Arola, Semon, Santceloni, per dir-li’n tres exemples). Però els qui ens esforcem per fer una cuina d’excel·lència necessitem també de tant en tant un gest simbòlic de suport.

Versió en castellà

Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat,

Los problemas financieros, las pólizas y líneas de crédito anuladas, las facturas impagadas, los pagarés que los bancos se niegan a negociar y un largo etcétera de miserias son el pan de cada día de muchas pequeñas y medianas empresas, que encima sufrimos la pinza de la caída del consumo doméstico, especialmente en un sector como el de la restauración, donde las ventas han caído entre un 4% y un 30% en estos dos años en Barcelona y un 2,4% de media al conjunto de España. Los resultados son de sobra conocidos: reducciones de plantilla a porrillo, reducción también de los productos de gama alta, proliferación de ofertas y descuentos para evitar la desbandada de un público que, en un 51%, cree que el primer gasto que recortaría, si se viera obligado a ello, sería comer fuera de casa.

Hace más de dos años que la crisis nos atenaza y no se le ve la salida. Por eso entiendo muy bien lo que usted debe de sentir al comprobar que lo que algunos habían anunciado como la mejor financiación de la historia de Cataluña se ha revelado absolutamente insuficiente: la Generalitat está endeudada hasta las cejas, y su primera entrevista como presidente con el presidente del gobierno español es para pedir que le permita renegociar la deuda, que quiere decir endeudarnos todavía más, y por eso le hay que presentar un plan de viabilidad; como tantos empresarios nostrats (o no tanto).

Muy Honorable, hemos comido mucho ladrillo durante años, y ya se sabe que el ladrillo es de mala digestión, peor aún que los sapos de los que usted se declara gran comedor, aunque no por afición. Supongo que debe de preferir el pollo del menú de mediodía del restaurante Nihil Prius, a 11 euros el cubierto. Nada que objetar… o casi.

Presidente, me parece perfecto que el máximo representante de los catalanes viaje en clase turista y coma en un restaurante de menú económico para dar ejemplo de austeridad, esa palabra que hemos oído tan a menudo estos últimos años. Pero no me parece tan bien que esta información se filtre a la prensa. Supongo que recuerda Mateo 6,1-4, ¿no? Usted me dirá que hay que predicar con el ejemplo. Sí y no: yo creo que los gestores de la cosa pública tienen que dar ejemplo en todo aquello que es público, pero no privado. Concedido: una comida de trabajo se puede situar en el ámbito público y se entiende entonces que se pague con dinero público y que se quiera ahorrar al máximo. En las comidas privadas, en cambio, mientras cada cual se las pague de su bolsillo y no del de todos, se puede ser tan derrochador como se quiera. Pero ¿verdad que si usted recibe a Angela Merkel en Cataluña no la llevará a comerse un bocata en Can Conesa? Y no porque no sean buenos o famosos y estén en la misma plaza de Sant Jaume, sino porque esta comida tiene una dimensión simbólica y una trascendencia que va más allá de lo que se puede ofrecer con el mejor de los bocadillos. La dimensión simbólica y de máxima trascendencia de la comida nos la ilustra cada domingo la eucaristía.

Hay que tener cuidado con los elementos simbólicos de la vida cotidiana, presidente: usted no va a trabajar en tejanos, camiseta y deportivas. Pues hay quien hace populismo con la ropa. Por favor, no lo haga con la comida. Quizás en el viaje a Madrid “no tocaba” comer en un establecimiento de gama alta con dirección catalana (Arola, Semon, Santceloni, por citar tres ejemplos). Pero quienes nos esforzamos por hacer una cocina de excelencia necesitamos también de vez en cuando un gesto simbólico de apoyo.